Các xã, thị trấn - Huyện Hướng Hóa

 

 
CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 
Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc :
Xã Tân Hợp
Email:xatanhop@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Thái Bình
Điện thoại:0945880142
0233.3781162
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Trần Vinh
Điện thoại:0979880793
0233.3880792
Chủ tịch
Thị trấn Khe Sanh
Email:thitrankhesanh@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Ngọc Khoa
Điện thoại:0913456796
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Xuân Hữu
Điện thoại:0967151456
Chủ tịch UBND
Xã Tân Liên
Email:xatanlien@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Tân
Điện thoại:0915313966
Email: nguyentanb@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
2 Phan Đình Miên
Điện thoại:0985029070
Phó Bí Thư
Xã Tân Lập
Email:xatanlap@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hoàng Dũng Chinh
Điện thoại:0974447424
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Nguyễn Văn Nhuận
Điện thoại:
0915316135
Chủ tịch UBND
Xã Tân Long
Email:xatanlong@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Võ Tấn Lộc
Điện thoại:0915333711
0915333711
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Võ Văn Cương
Điện thoại:0977502934
Chủ tịch UBND
Xã Tân Thành
Email:xatanthanh@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Bá Minh
Điện thoại:0962.918.035
Bí thư
2 Võ Trần Ngọc Bình
Điện thoại:0941393368
Email: votranngocbinh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
Thị trấn Lao Bảo
Email:thitranlaobao@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Bá Hùng
Điện thoại:0903550306
Chủ tịch UBND
2 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0945174333
Bí Thư
Xã Thanh
Email:xathanh@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ A Cất
Điện thoại:0915318677
Email: hoacat@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
2 Hồ Văn Hạnh
Điện thoại:0914194234
Email: hovanhanh@quantri.gov.vn
Bí thư Đảng ủy
Xã Thuận
Email:xathuan@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ A Dung
Điện thoại:0386437235
Chủ tịch UBND
Xã Xy
Email:xaxy@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Hen
Điện thoại:0976746094
Email: hohen@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
2 Hồ Văn Lâng
Điện thoại:0973208547
Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Lìa
Email:xalia@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ A Dược
Điện thoại:0977510668
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Hồ Văn Chung
Điện thoại:09688726138
Chủ tịch UBND
Xã A Dơi
Email:xaadoi@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Ngoai
Điện thoại:0961700002
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Hồ Xa Cách
Điện thoại:0972913678
Chủ tịch UBND
Xã Ba Tầng
Email:xabatang@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Băng
Điện thoại:0974752126
Email: hovanbang@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
2 Hồ Văn Hơi (Ăm May)
Điện thoại:0976704625
Email: ammay@quangtri.gov.vn
Bí thư Đảng ủy
Xã Hướng Lộc
Email:xahuongloc@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Thị Thuỷ
Điện thoại:
0969390135
Bí thư
2 Hồ Văn Pầng
Điện thoại:0988602649
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Tân
Email:xahuongtan@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Văn Thủy
Điện thoại:0987648699
0233.3797057
Email: Nguyenvanthuy@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND
2 Lê Thị Hội
Điện thoại:0974974778
0233.3880293
Email: lethihoi@quangtri.gov.vn
Bí Thư
Xã Hướng Linh
Email:xahuonglinh@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Phú Sơn
Điện thoại:0914555344
0233.3782123
Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn
Bí thư
2 Hồ Văn Giang
Điện thoại:0965432686
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Phùng
Email:xahuongphung@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Khưn
Điện thoại:0974063937
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Phan Ngọc Long Chủ tịch
Xã Hướng Việt
Email:xahuongviet@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Sinh
Điện thoại:0365403245
Chủ tịch UBND
2 Hồ Văn Vọng
Điện thoại:0383955984
Email: hovanvong@quangtri.gov.vn
Bí thư
Xã Hướng Sơn
Email:xahuongson@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Trọng Tường
Điện thoại:0917241577
Email: letrongtuong@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Xa Râng Văn Phao
Điện thoại:0945091611
Email: vanphao12ks@gmail.com
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Xã Hướng Lập
Email:xahuonglap@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ THỊ THIỆT
Điện thoại:01633988232
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Hồ Thị Ven
Điện thoại:0965350912
Chủ tịch UBND
Xã Húc
Email:xahuc@quangtri.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ VĂN KA RAI
Điện thoại:01662849652
Chủ tịch UBND
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay228
  • Tổng lượt truy cập2.910.517