Bộ máy tổ chức - Huyện Hướng Hóa

 

 
HUYỆN ỦY
Điện thoại:0233 3880 525
Số fax:0233 3880 693
STT Họ tên Chức danh chính
1 Nguyễn Tăng
Điện thoại:0913485327
0233. 3880 526
Email: nguyentang@quangtri.gov.vn
Bí thư
2 Hồ Văn Vinh
Điện thoại:0915326234
Email: hovanvinh@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Điện thoại:02333780127
Số fax:02333780127
STT Họ tên Chức danh chính
1 Hồ Văn Vinh
Điện thoại:0915326234
Email: hovanvinh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Hoàng Dũng Chinh
Điện thoại:0974447424
Email: hoangdungchinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
3 Trần Thị Sâm
Điện thoại:0918943108
Email: tranthisam@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Pháp chế
4 Hồ Thao Bôn Minh
Điện thoại:0949550638
Email: hothaobonminh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc
  >
STT Họ tên Chức danh chính
ỦY BAN NHÂN DÂN
1 Trần Bình Thuận
Điện thoại:0917127559
Email: tranbinhthuan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Lê Quang Thuận
Điện thoại:0914079945
Email: lequangthuan@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
3 Phạm Trọng Hổ
Điện thoại:0983146797
Email: phamtrongho@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
Email:huonghoa@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Đình Phục
Điện thoại:0977608959
Email: nguyendinhphuc@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng
5 Hoàng Thị Nhật Hà
Điện thoại:0962080999
Email: hoangthinhatha@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
6 Đinh Văn Dũng
Điện thoại:0946323678
Phó chánh Văn phòng
6 Dương Phước ĐỊnh
Điện thoại:0913456801 Email: duongphuongdinh@quangtri.gov.vn
Phó chánh Văn phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Email:phongtckh.huonghoa@quangtri.gov.vn
7 Nguyễn Song Tuyền
Điện thoại:0948268555
Email: nguyensongtuyen@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
7 Lê Thanh Tùng
Điện thoại:0913485508
Email: lethanhtung.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NN&PTNT
Email:phongnnptnt.huonghoa@quangtri.gov.vn
8 Hoàng Đình Bình
Điện thoại:0914201627
0233.3880556
Email: hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
9 Hồ Quốc Trung
Điện thoại:0915075655
Email: hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
9 Lê Hữu Tuấn
Điện thoại:0982982311
Email: lehuutuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Email:phngktht.huonghoa@quangtri.gov.vn
10 Xôm Vân
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
11 Nguyễn Sơn
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
Email:phongnv.huonghoa@quangtri.gov.vn
12 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0911777468
Email: nguyenhuudung.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
13 Hồ Thị Thuỷ
Điện thoại:
0233.3605111
Email: hothithuy@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Email:phongtnmt.huonghoa@quangtri.gov.vn
14 Nguyễn Văn Diện
Điện thoại:0914138635
Email: nguyenvandien@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
15 Vương Viết Thắng
Điện thoại:0942808577
Phó Trưởng phòng
PHÒNG DÂN TỘC
Email:phongdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
16 Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại:0982340789
Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
17 Hoàng Thị Lan
Điện thoại:0945976613
Trưởng phòng
PHÒNG THANH TRA
Email:phongttr.huonghoa@quangtri.gov.vn
18 Trần Đăng Bằng
Điện thoại:0913456027
0233.3780.628
Email: trandangbang@quangtri.gov.vn
Phó chánh thanh tra
19 ĐINH PHÚC
Điện thoại:0915014089
Chánh Thanh tra
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Email:phongvhtt.huonghoa@quangtri.gov.vn
21 Hồ Ngọc Tình
Điện thoại:0703158158
Email: hongoctinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng
20 Nguyễn Hưng
Điện thoại:0914214612
Email: nguyenhung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
Email:phongtp.huonghoa@quangtri.gov.vn
22 Lê Phước
Điện thoại:0915713919
0233.3605.333
Email: lephuoc@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
23 Lê Á
Điện thoại:0914220692
Email: lea@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG LĐTBXH
Email:phongldtbxh.huonghoa@quangtri.gov.vn
24 Trần Trọng Kim
Điện thoại:0987075768
Email: trantrongkim@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
25 Hồ Duy Tuấn
Điện thoại:0989483051
Email: hoduytuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Email:phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn
27 Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại:0916016045 Email: nguyenthithanhnga.thpt@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
26 Hoàng Văn Sơ
Điện thoại:0914178398
Email: nguyenvanso.pgdhh@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
27 Lê Thị Uyên Như
Điện thoại:0989190222
Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
Email:phongyt.huonghoa@quangtri.gov.vn
28 Đinh Đông
Điện thoại:0914282047
Email: dingdong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
Trung tâm Môi trường và đô thị
Email:ttmtctdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
29 Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại:0914226195
Email: nguyenthehung@quangtri.gov.vn
Giám đốc
30 Lê Văn Thành
Điện thoại:0914092793
Email: levanthanh@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - GDTX
Email:trungtamgdnn-gdtxhuonghoa@quangtri.gov
31 Lê Quốc Dũng
Điện thoại:0914642595
Phó Giám đốc
32 Phạm Công Vũ
Điện thoại:0915313005
Phó Giám đốc (Phụ trách)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
Email:banqldtxd.huonghoa@quangtri.gov.vn
33 Nguyễn Công Tâm
Điện thoại:0913434777
Email: nguyencongtam@quangtri.gov.vn
Giám đốc
34 Lê Đình Tấn
Điện thoại:0915038252
Email: ledinhtan@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Ban quản lý chợ Khe Sanh
35 Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại:0943432333
Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban
36 Nguyễn Sơn
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phụ trách Ban
Trung tâm Thương mại Lao Bảo
37 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:0947357234
0233.3877.395
Giám đốc
38 Nguyễn Đình Thái
Điện thoại:0986105777
0233.3777.712
Email: nguyendinhthai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao
39 Nguyễn Ngọc Tri
Điện thoại:0943188555
Email: nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
Giám đốc
40 Lê Quốc Hải
Điện thoại:0914444168
Email: lequochai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
41 Nguyễn Công Sang
Điện thoại:0976556922
Email: nguyencongsang@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng đài
Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công
42 Phan Trọng Minh
Điện thoại:0914138735
Phó Giám đốc
43 Xôm Vân
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Phụ trách
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính
UBMTTQVN huyện
1 Nguyễn Văn Tư
Điện thoại:0974974000
Email: nguyenvantuhh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 Phan Minh Vinh
Điện thoại:0943102777
Phó Chủ tịch
Hội phụ nữ
3 Hồ Thị Thu Nhường
Điện thoại:0914425234
Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện
4 Trần Thị Thương
Điện thoại:0919470333
Chủ tịch
Huyện đoàn
5 Nguyễn Anh Cư
Điện thoại:0964627567
Email: nguyenanhcu@quangtri.gov.vn
Bí thư
Hội cựu chiến binh
6 Trương Văn Duế
Điện thoại:0979896045
Chủ tịch
Hội nông dân
7 Hồ Văn Toàn
Điện thoại:0982957222
Email: hovantoan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
8 Lê Bá Vân Phó chủ tịch
Hội khuyến học
9 Nguyễn Thị Lộc Chủ tịch
10 Nguyễn Đức Tuận
Điện thoại:
0913485699
Phó chủ tịch
Hội chử thập đỏ
11 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0987447767
3782814
Email: nguyenvanminhrc@gmail.com
Chủ tịch
12 Trương Văn Đại
Điện thoại:0362846234
Phó chủ tịch
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay231
  • Tổng lượt truy cập2.905.482