Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

17:27, Thứ Sáu, 3-2-2023 1371 0

Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng trao giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng

Những năm qua, Đảng bộ huyện Hướng Hoá đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển cây công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư; kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn… và tập trung chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế. Nhờ vậy, nền kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Năm 2022 có 14/16 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với kế hoạch; trong đó tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 28.556,9 tỉ đồng, vượt 24,4% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 990 tỉ đồng, đạt 135,58% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đều có những chuyển biển tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, quản lí điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. 

Các đơn vị ký cam kết  trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và người đứng đầu với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo, kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lí, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong cấp uỷ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Riêng năm 2022, đã kiện toàn Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; kiện toàn chức danh chủ chốt các phòng, ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn đảm bảo theo quy trình, quy định; điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031; hiệp y bổ nhiệm 9 trường hợp; giới thiệu ứng cử 5 trường hợp, chỉ định 11 trường hợp, bổ nhiệm lại 5 trường hợp, bổ nhiệm 4 trường hợp. Chỉ đạo thành công đại hội Đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện và các chi bộ trực thuộc.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, năm 2022 đã kết nạp 122 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.566 đồng chí. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong tổng số 43 tổ chức cơ sở đảng, có 6 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 18,75%; có 26 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 60,46%; có 10 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 23,25%; 1 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 2,32%. Trong tổng số 4.369 đảng viên được đánh giá, xếp loại cuối năm, có 658 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 15,95%; 3.465 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 79,3%; 211 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 4,82%; 35 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,34%.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, cán bộ cơ sở luôn đựơc quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với cử cán bộ của huyện tham gia các lớp học cao cấp, trung cấp lí luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại các trường của trung ương, tỉnh; huyện đã mở 32 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chính trị hè cho 3.490 học viên.

Việc đánh giá cán bộ luôn bám sát các tiêu chuẩn quy định của Đảng, xem xét chất lượng công tác thực tiễn. Đến nay chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên, từng bước chuẩn hoá theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng và
năng lực thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỉ luật của Đảng, làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, tập trung hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thông qua việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo”, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở và huyện ngày một vững mạnh...

Năm 2023, Huyện ủy Hướng Hóa tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng trên cả các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận, theo đó triển khai đồng bộ, quyết liệt 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ Hướng Hóa trong sạch vững mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hướng Hóa ngày một giàu đẹp văn minh.

         

Nguyễn Đình Phục
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay361
  • Tổng lượt truy cập3.005.123