Phóng sự - Huyện Hướng Hóa

 

Sức lan tỏa qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa

9:42, Thứ Sáu, 19-8-2022 1738 0

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hướng Hoá hiện có hơn 94 nghìn người, bao gồm 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô cùng sinh sống trên địa bàn 21 xã thị trấn. Đảng bộ hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 26 đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 5 đảng bộ bộ phận, với hơn 3.909 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, Đảng bộ và Nhân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của quê hương, làm cho đời sống và cảnh quan từ trung tâm huyện lỵ cho đến các xã vùng sâu, vùng xa ngày một thay đổi. Đặc biệt nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 CT/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức học, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời và đã bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy Hướng Hoá đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”. Các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, xây dựng quy chế, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, cơ quan; xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Nhờ vậy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều có ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nêu gương trong công việc, lối sống. Đa số cán bộ, công chức, viên chức ứng xử văn minh, lịch sự; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tự giác chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiểu biểu của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, phòng, chống ma tuý, tội phạm, điển hình như: Ông Nguyễn Phúc Yên ở xã A Dơi hiến 1.200m2 ở trung tâm xã trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng trụ sở xã; Ông Hồ Văn Ngỡ ở thôn Prin, xã A Dơi đã hiến 720 m2 đất để xây dựng trường mầm non; Hội phụ nữ huyện với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Heo đất khuyến học”; Đoàn thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực như: khám và phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, làm nhà cho đối tượng chính sách, làm đường giao thông; thôn Ta Cu, xã Hướng Lộc với mô hình “thôn không có tội phạm và tệ nạn ma tuý”; xã Lìa với mô hình “Quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng và cảm hóa giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật”... đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Thực tiễn, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực hơn, đã góp phần tích cực trong việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thời gian đến, Hướng Hoá tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với những nội dung cơ bản như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác trong tu dường, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và các tấng lớp Nhân dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết dứt điểm. Lồng ghép có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xem xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; Tăng cường giáo dục lối sống văn hóa và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay170
  • Tổng lượt truy cập2.910.459