Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

Thứ năm - 21/01/2021 09:59 630 0
Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Một góc thị trấn Khe Sanh, trung tâm huyện lỵ Hướng Hóa
Một góc thị trấn Khe Sanh, trung tâm huyện lỵ Hướng Hóa
Những năm qua, Đảng bộ huyện Hướng Hoá đã ban hành nhiều chủ trương lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; phát triển cây công nghiệp, cây cao su; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư; kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng các đề án chuyển đổi một số diện tích sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa; phát triển quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 và tập trung chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế. Nhờ vậy, nền kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện hằng năm đều tăng, năm 2020 đạt 16.257,99 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 36,08 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/12/2020, đạt 878,099 tỉ đồng, đạt 149,26% kế hoạch; duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tân Hợp hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xã nông thôn kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, quản lí điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
 
Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo, kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lí, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong cấp uỷ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Riêng năm 2020, đã sáp nhập Đảng bộ xã A Xing và Đảng bộ xã A Túc để thành lập Đảng bộ xã Lìa; sáp nhập 08 trường tiểu học và Trung học cơ sở để thành lập 04 trường tiểu học và trung học cơ sở; điều động, luân chuyển 06 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện về làm bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 08 đồng chí sỹ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường làm phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; kiện toàn một số chức danh lãnh đạo các phòng, ban. Hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc quản lí trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thành công đại hội của 43 tổ chức cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, năm 2020 đã kết nạp 121 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.430 đồng chí. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong tổng số 43 tổ chức cơ sở đảng, có 6 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 14%; có 29 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 67,4%; có 8 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 18,6%. Trong tổng số 4.138 đảng viên được đánh giá, xếp loại cuối năm, có 625 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 15,1%; 3.304 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 79,8%; 181 đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 4,4%; 28 đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,7%.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, cán bộ cơ sở luôn đựơc quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với cử cán bộ của huyện tham gia các lớp học cao cấp, trung cấp lí luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại các trường của trung ương, tỉnh; huyện đã phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế mở các lớp trung cấp lí luận chính trị- hành chính, Đại học Luật từ xa, Đại học ngành Nông học tại huyện. Mặt khác công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm chính trị huyện luôn được quan tâm. Năm 2020, trung tâm đã mở 12 lớp với hơn 900 cán bộ, đảng viên tham gia. Trong công tác cán bộ đã có sự đổi mới mạnh mẽ từ khâu quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng gắn với việc đãi ngộ.

Việc đánh giá cán bộ luôn bám sát các tiêu chuẩn quy định của Đảng, xem xét chất lượng công tác thực tiễn. Đến nay chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên, từng bước chuẩn hoá theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng và
năng lực thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỉ luật của Đảng, làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, tập trung hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thông qua việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo”, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở và huyện ngày một vững mạnh...

Năm 2021, Huyện ủy Hướng Hóa tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng trên cả các mặt chính trị tư tưởng, đạo đức; tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận, theo đó triển khai đồng bộ, quyết liệt 8 nhiệm vụ trọng tâm, như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện và sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 40 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt đông hiệu lực, hiệu quả”… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ Hướng Hóa trong sạch vững mạnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hướng Hóa ngày một giàu đẹp văn minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây