Những chuyển biến trong công tác dân vận ở Hướng Hóa

Thứ ba - 11/08/2020 10:02 239 0
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác dân vận ở Hướng Hoá luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
         Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Hướng Hóa đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Chỉ đạo Ban Dân vận các cấp tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, nắm bắt thông tin, tư tưởng Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân. Yêu cầu các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện và quản lý xã hội, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của Nhân dân. Do đó công tác dân vận ở cơ sở đã chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Kịp thời điều chỉnh những cách làm không phù hợp; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc tiếp nhận, giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”; niêm yết công khai các quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết công việc, các khoản phí, lệ phí… cho tổ chức, công dân được biết.
      Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. UBND huyện có lịch tiếp dân hàng tuần do lãnh đạo UBND huyện trực tiếp kết hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND huyện với Nhân dân tại các xã, thị trấn để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân trên các lĩnh vực: chế độ chính sách, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai… Bằng cách làm cụ thể này mà công tác dân vận đã góp phần vào tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện trách nhiệm liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, tham gia hiến đất, giữ an ninh trật tự, đảm bảo tiến độ thi công các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
        Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các xã, thị trấn chú trọng, các vụ việc được hòa giải, giải quyết ngay những mâu thuẩn và những vấn để nảy sinh tại cơ sở không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, thiết thực, hướng về cơ sở; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở ngày càng vững mạnh. Hằng năm, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện... đã mang lại những kết quả khá toàn diện, thể hiện nhiều mặt, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt 73 mô hình dân vận khéo và 149 Tổ dân vận khéo ở các thôn, bản đã gắn phong trào “dân vận khéo” với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi đời sống và diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong Nhân dân. Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 162% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 134,6% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,0 triệu đồng, tăng 15,4 triệu đồng so với năm 2015; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, hoạt động đối ngoại ngày một hiệu quả góp phần giữ vững chủ quyến an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
        Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và hiệu quả của công tác dân vận trong thời gian tới, huyện Hướng Hoá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác dân vận. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Kịp thời thông tin, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo.
       Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân, nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
       Chú trọng công tác dân vận chính quyền các cấp gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
        Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong đó tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, ma túy, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của đảng với chính quyền, các cơ quan, tổ chức, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng Hướng Hoá ngày một phát triển.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây