Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Hướng Hóa

Thứ hai - 27/07/2020 07:45 294 0
   Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện. Trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, cũng như góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Khen thưởng đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 (1930   2020)
Khen thưởng đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 (1930 2020)
        Những năm qua, Đảng bộ huyện Hướng Hoá đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; Nghị quyết về lãnh đạo phát triển cây công nghiệp, cây cao su trên địa bàn; Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án chuyển đổi một số diện tích sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa; Đề án phát triển quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020 và tập trung chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiểm năng lợi thế. Nhờ vậy, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 162% so với nghị quyết, tăng 134,6% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong đó, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 1.269,07 tỷ đồng, đạt 105,62% so với nghị quyết; công nghiệp đạt 4.977,6 tỷ đồng, đạt 175,2%  so với nghị quyêt; thương mại - dịch vụ đạt 6.443,8 tỷ đồng, đạt 165,7% so với nghị quyết. Thu nhập đầu người 36 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân 723,17 tỷ đồng, đạt 200,88% so với nghị quyết. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 64,38 tỷ đồng, đạt 178,83% so với nghị quyết; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí; 10 xã đạt từ 08 - 09 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
        Cùng với tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
         Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo, kiện toàn, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với việc nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình trong cấp uỷ, đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên.
        Công tác bố trí, sử dung cán bộ hợp lý, khoa học, đã tiến hành sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo quy trình, quy định, trong đó đã luân chuyến 14 đồng chí, điều động 08 đồng chí; sáp nhập 327 chi bộ trực thuộc còn 275 chi bộ; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; sáp nhập 192 thôn, khu phố còn 194 đơn vị; sáp nhập 04 đơn vị sự nghiệp để thành lập thành 02 đơn vị mới; sáp nhập 12 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 06 trường tiểu học và trung học cơ sở; thành lập 02 cho bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước đó là Chi bộ Công ty Cổ phần Sông Cầu và Chi bộ Trường Mầm non Hiệp Đức. Hiện nay, Đảng bộ có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 26 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 272 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận; 100% khu dân cư có tổ chức đảng. Hệ thống chính trị cơ sở được đổi mới mạnh mẽ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. 
c
                                          Một góc thị trấn Khe Sanh, trung tâm huyện lỵ Hướng Hóa    
        Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, đã kết nạp 1.336 đảng viên mới, trong đó có 25 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trung bình hàng năm kết nạp 267 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 4.330 đảng viên, tăng 1.214 đảng viên; tỷ lệ đảng viên so với tổng dân số 4,7%. Việc quản lý và giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt nơi cư trú đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả. Kết quả đánh giá đối với chất lượng tổ chức cơ sở đảng bình quân có 67,2% trong sạch vững mạnh, vượt 17,2% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 14,22% trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 3,01% hoàn thành nhiệm vụ và 0,86% không hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng đảng viên bình quân có 92,51% hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 2,51% chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 13,32% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6,70% hoàn thành nhiệm vụ; 0,77% không hoàn thành nhiệm vụ.             
       Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, cán bộ cơ sở luôn đựơc quan tâm nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với cử cán bộ của huyện tham gia các lớp học cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại các trường của Trung ương, tỉnh và huyện đã phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Đào tạo từ xa Đại học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế mở tại huyện các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Đại học Luật từ xa, Đại học ngành Nông học. Mặt khác công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Chính trị huyện luôn được huyện quan tâm. Duy trì 04 lớp đại học, gồm 265 học viên và mở thêm 02 lớp đai học với 196 học viên, cử 23 đồng chí tham gia học cao cấp lý luận chính trị; 69 đồng chí học trung cấp chính trị; 01 đồng chí học lớp chuyên viên chính; 33 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chuyên viên; phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn mở 04 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện, gồm 295 đồng chí; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, gồm 170 đồng chí; 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 1.778 học viên; 09 lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, gồm 1.053 đồng chí. Trong công tác cán bộ đã có sự đổi mới mạnh mẽ từ khâu quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bố trí sử dụng gắn với việc đãi ngộ cán bộ. Việc đánh giá cán bộ luôn bám sát các tiêu chuẩn quy định của Đảng, xem xét chất lượng công tác thực tiễn. Đến nay chất lượng cán bộ từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên, từng bước chuẩn hoá theo yêu cầu, có 26/191 cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn trên đại học; 366/457 cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ trung cấp trở lên; 379/648 cán bộ, công chức cấp huyện và xã, thị trấn có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng và năng lực thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới về phương thức vận động, tập trung hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thông qua việc phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, mô hình “Dân vận khéo”, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở và huyện ngày một vững mạnh.
         Phát huy những kết quả đạt được, thời gian đến, Đảng bộ huyện Hướng Hoá tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường. Phát triển văn hoá - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thực hiện giảm nghèo bền vững. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác nội chính; đẩy mạnh công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyến an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Hướng Hoá ngày một đổi thay.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây