Hướng Hóa chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thứ ba - 28/07/2020 10:59 914 0
Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hơn 9 vạn dân bao gồm có 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Kô sinh sống trên địa bàn 21 xã, thị trấn, trong đó có gần 50% là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu ở 14 xã vùng bản. Đảng bộ huyện hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 26 Đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, với 272 chi bộ trực thuộc và 05 Đảng bộ bộ phận, với 4.330 đảng viên. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý là những người có chức vụ, có vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị của huyện, quyết định vào sự nghiệp xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng ở địa phương.
Quang cảnh lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính
Quang cảnh lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính
         Tuy nhiên, những năm trước đây, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn còn những hạn chế, một số cơ quan, ban, ngành, lĩnh vực quan trọng chưa được quan tâm, thiếu giải pháp cụ thể, dẫn đến một số cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ, khả năng lãnh đạo, quản lý điều hành của một số cán bộ còn hạn chế, thiếu cán bộ chuyên môn giỏi. Trong các khâu của công tác cán bộ thì việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó khăn, có mặt còn hình thức, chưa phản ánh đúng phẩm chất và năng lực, đôi khi còn nể nang, ngại va chạm nên chưa đánh giá sát năng lực cán bộ. Một số cán bộ được bổ nhiệm chưa phát huy được năng lực sở trường, có mặt hạn chế. Số cán bộ tại các xã, thị trấn chưa qua đào tạo chiếm 20,9%. Một số cán bộ các cơ quan khi đưa vào quy hoạch chưa đạt chuẩn theo yêu cầu; tỷ lệ cán bộ có trình độ trên đại học thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ thiếu ý thức vươn lên trong học tập; cấp ủy đảng ở cơ sở chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách và các quy định của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình mới; điều kiện đời sống kinh tế gia đình khó khăn và khả năng học tập còn hạn chế nên thiếu nhiệt tình tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời do địa bàn ở xa trung tâm huyện nên việc tham gia học các lớp ở huyện gặp khó khăn. Từ đó dẫn đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chất lượng không cao, khả năng quy tụ, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế; nhận thức và triển khai các văn bản cấp trên chưa đầy đủ. Làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, thiếu khoa học; việc triển khai, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng chưa sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trước tình hình đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Hướng Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo yêu cầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết và quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các cơ quan chuyên môn đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 78 lớp, gồm 7250 học viên theo học, gồm 04 lớp đào tạo  sơ cấp lý luận chính trị, 02 lớp bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận chính trị, 23 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề Tôn giáo và chính sách tôn giáo”, 09 lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng, an ninh dành cho đối tượng 4, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở, 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở, 07 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo cơ sở, 04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài ra thực hiện chủ trương của huyện, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức, quản lý, phục vụ 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 215 học viên, 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên với 175 học viên. Phối hợp các cơ sở đào tạo tổ chức, quản lý, phục vụ 5 lớp đại học, 326 sinh viên: 01 lớp Đại học nông nghiệp hệ vừa học vừa làm: 88 sinh viên, 03 lớp luật hệ từ xa: 218 sinh viên, 01 lớp luật văn bằng 2 hệ chính quy: 20 sinh viên đang học kỳ cuối. Mặt khác, hàng năm, huyện cử cán bộ theo học các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn và Học viện Chính trị khu vực 3, Đà Nẵng. Với những nỗ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số, nên đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu. Hiện nay có 26/191 cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn trên đại học; 366/457 cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ trung cấp trở lên; 379/648 cán bộ, công chức cấp huyện và xã, thị trấn có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, điều hành, khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng và năng lực thực tiễn được nâng lên.
         Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, Đảng bộ huyện Hướng Hóa tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác cán bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực, nhất là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi của huyện nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ. Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đồng thời thực hiện tốt công tác tạo nguồn, sử dụng cán bộ một cách hợp lý, có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Trung tâm Chính trị huyện, báo cáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học tại các cơ sở đào tạo của huyện; từng bước đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tạo điều kiện về thời gian và định hướng phân công nhiệm vụ hợp lý để cán bộ có thể học tập, nâng cao trình độ. Phối hợp, liên kết với các trung tâm đào tạo, các trường đại học để thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Xây dựng cơ chế đối với việc đào tạo lại cán bộ để chuẩn hóa chức danh cán bộ, đồng thời bố trí cán bộ là người có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Hướng Hóa ngày một phát triển nhanh và bền vững.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây