HUYỆN ỦY
Điện thoại:0233 3880 525
Số fax:0233 3880 693
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ THỊ LỆ HÀ
Điện thoại:0914141449
0233. 3880 526
Email: hothileha@quangtri.gov.vn
Bí thư
2 VÕ THANH
Điện thoại:0913485509
Email: vothanh@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Điện thoại:02333780127
Số fax:02333780127
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ THỊ LỆ HÀ
Điện thoại:0941157888
Email: hothileha@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 TRẦN VĂN ĐÔNG
Điện thoại:0914191332
Email: tranvandong@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
3 HỒ VĂN VINH
Điện thoại:0915326234
Email: hovanvinh@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
4 NGUYỄN PHI CƯỜNG
Điện thoại:0905191999
Email: nguyenphicuong@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
5 Hồ Thị Minh
Điện thoại:0915312089
Email: hothiminh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Pháp Chế
6 Hồ Ngọc Tình
Điện thoại:0989292444
Email: hongoctinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc
7 Trần Thị Sâm
Điện thoại:0918943108
Email: tranthisam@quangtri.gov.vn
Phó Ban Pháp chế
8 Hồ Thao Bôn Minh
Điện thoại:0949550638
Email: hothaobonminh@quangtri.gov.vn
Phó Ban Dân tộc
ỦY BAN NHÂN DÂN
Điện thoại:0233 3780 127
Số fax:0233 3780 127
STT Họ tên Chức danh chính
ỦY BAN NHÂN DÂN
1 ĐẶNG TRỌNG VÂN
Điện thoại:0905292872
Email: dangtrongvan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 LÊ QUANG THUẬN
Điện thoại:0914079945
Email: lequangthuan@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
3 PHẠM TRỌNG HỔ
Điện thoại:0983146797
Email: phamtrongho@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
Email:huonghoa@quangtri.gov.vn
4 NGUYỄN NGỌC TRI
Điện thoại:0943188555
02333880353
Email: nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng (phụ trách Văn phòng)
5 NGUYỄN VĂN HIẾN
Điện thoại:0913407367
Email: nguyenvanhien.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Email:phongtckh.huonghoa@quangtri.gov.vn
6 HOÀNG ĐÌNH BÌNH
Điện thoại:0914201627
0233.3880556
Email: hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
7 PHAN THANH SƠN
Điện thoại:0914226178
Email: phanthanhson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NN&PTNT
Email:phongnnptnt.huonghoa@quangtri.gov.vn
8 NGUYỄN NGỌC KHẢ
Điện thoại:0979880045
0233.3782666
Trưởng phòng
9 HỒ QUỐC TRUNG
Điện thoại:0915075655
Email: hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
10 NGUYỄN NGỌC TẨN
Điện thoại:0917115567
Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Email:phngktht.huonghoa@quangtri.gov.vn
11 XÔM VÂN
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
12 TỪ CÔNG KHIẾT
Điện thoại:0905880409
Email: tucongkhiet@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
13 NGUYỄN SƠN
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
Email:phongnv.huonghoa@quangtri.gov.vn
14 TRẦN ĐÌNH DŨNG
Điện thoại:0915030373
0233.3880886
Email: trandinhdung@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
15 NGUYỄN XUÂN HỮU
Điện thoại:0967151456
0233.3605111
Email: nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Email:phongtnmt.huonghoa@quangtri.gov.vn
16 Duơng Phước Định
Điện thoại:0913456801
Email: duongphuocdinh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
17 Nguyễn Văn Diện
Điện thoại:0914138635
Email: nguyenvandien@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
18 VƯƠNG VIẾT THẮNG
Điện thoại:0942808577
Phó Trưởng phòng
PHÒNG DÂN TỘC
Email:phongdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
19 Lê Hữu Tuấn
Điện thoại:0982982311
Email: lehuutuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG THANH TRA
Email:phongttr.huonghoa@quangtri.gov.vn
20 Trần Hậu
Điện thoại:0913407401
0233.3797.798
Email: tranhau@quangtri.gov.vn
Chánh Thanh tra
21 Trần Đăng Bằng
Điện thoại:0913456027
0233.3780.628
Email: trandangbang@quangtri.gov.vn
Phó chánh thanh tra
22 ĐINH PHÚC
Điện thoại:0915014089
Phó Chánh Thanh tra
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Email:phongvhtt.huonghoa@quangtri.gov.vn
23 Nguyễn Phú Sơn
Điện thoại:0914555344
0233.3782123
Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
Email:phongtp.huonghoa@quangtri.gov.vn
24 Lê Phước
Điện thoại:0915713919
0233.3605.333
Email: lephuoc@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
25 Lê Á
Điện thoại:0914220692
Email: lea@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG LĐTBXH
Email:phongldtbxh.huonghoa@quangtri.gov.vn
26 Trần Trọng Kim
Điện thoại:0987075768
Email: trantrongkim@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Email:phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn
27 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914425901
0233.3880331
Email: nguyenvanduc.pgdhh@quangtri.edu.vn
Trưởng phòng
28 Hoàng Văn Sơ
Điện thoại:0914138398
Email: nguyenvanso.pgdhh@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
29 Lê Thị Uyên Như
Điện thoại:0989190222
Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
Email:phongyt.huonghoa@quangtri.gov.vn
30 Đinh Đông
Điện thoại:0914282047
Email: dingdong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
Trung tâm Thể dục thể thao
Email:tttdtt.huonghoa@quangtri.gov.vn
31 Nguyễn Hưng
Điện thoại:0914214612
Email: nguyenhung@quangtri.gov.vn
Giám đốc
32 Lê Quốc Hải
Điện thoại:0914444168
Email: lequochai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Đài phát thanh truyền hình
33 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0912660437
Email: nguyenthihuyen.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trưởng đài
34 Nguyễn Công Sang
Điện thoại:0976556922
Email: nguyencongsang@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng đài
Trung tâm Dân số KKHGĐ
Email:ttdskhhgd.huonghoa@quangtri.gov.vn
35 Trương Thị Thu Thuỷ
Điện thoại:0917699444
0233.3605467
Email: truongthithuthuy@quangtri.gov.vn
Giám đốc
Trung tâm Môi trường và đô thị
Email:ttmtctdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
36 Phan Văn Diện
Điện thoại:0984498713
Email: phanvandien@quangtri.gov.vn
Giám đốc
37 Võ Ngọc Anh
Điện thoại:0984814333
Email: vongocanh.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - GDTX
Email:trungtamgdnn-gdtxhuonghoa@quangtri.gov
38 Nguyễn Đức Đỉnh
Điện thoại:0914022975
Giám đốc
39 Lê Quốc Dũng
Điện thoại:0914642595
Phó Giám đốc
40 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
Điện thoại:0914172126
Phó Giám đốc
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng
Email:banqldtxd.huonghoa@quangtri.gov.vn
41 Nguyễn Công Tâm
Điện thoại:0913434777
Email: nguyencongtam@quangtri.gov.vn
Giám đốc
42 Lê Vũ Khánh
Điện thoại:0936898777
Email: levukhanh@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm phát triển qũy đất
43 Lê Đình Tấn
Điện thoại:0935232788
Email: ledinhtan@quangtri.gov.vn
Giám đốc
44 Lê Văn Thành
Điện thoại:0914092793
Email: levanthanh@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Ban quản lý chợ Khe Sanh
45 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0533880289
Trưởng Ban
46 Lê Trọng Tường
Điện thoại:0905271358
Email: letrongtuong@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng ban
Trung tâm Thương mại Lao Bảo
47 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:0947357234
0233.3877.395
Giám đốc
48 Nguyễn Đình Thái
Điện thoại:0986105777
0233.3777.712
Email: nguyendinhthai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính
UBMTTQVN huyện
1 Trần Đức Trung
Điện thoại:
0233 3880528
Chủ tịch
2 Phan Minh Vinh
Điện thoại:0943102777
Phó Chủ tịch
Hội phụ nữ
3 Hồ Thị Thu Nhường
Điện thoại:0914425234
Chủ tịch
4 Hồ Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0969390135
Phó Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện
5 Nguyễn Thái Học
Điện thoại:0914737252
Chủ tịch
6 Lê Thị Thương
Phó chủ tịch
Huyện đoàn
7 Nguyễn Minh Tâm
Điện thoại:0914858945
Email: nguyenminhtam.huonghoa@quangtri.gov.vn
Bí thư
8 Hồ Duy Tuấn
Điện thoại:0989483051
Email: hoduytuan@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư
Hội cựu chiến binh
9 TRƯƠNG VĂN DUẾ
Điện thoại:0979896045
Chủ tịch
Hội nông dân
10 Hồ Văn Toàn
Điện thoại:0982957222
Email: hovantoan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
11 Hà Ngọc Giao
Phó chủ tịch
12 Lê Bá Vân
Phó chủ tịch
Hội khuyến học
13 Nguyễn Thị Lộc
Chủ tịch
14 Nguyễn Đức Tuận
Phó chủ tịch
Hội chử thập đỏ
15 Nguyễn Văn Minh
Chủ tịch
16 Trương Văn Đại
Phó chủ tịch
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
STT Họ tên Chức danh chính
Xã Tân Hợp
Email:xatanhop@quangtri.gov.vn
1 Võ Viết Sinh
Điện thoại:0986209180
0233.3781162
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Trần Vinh
Điện thoại:0979880793
0233.3880792
Chủ tịch
Thị trấn Khe Sanh
Email:thitrankhesanh@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Khoa
Điện thoại:0913456796
Bí thư, Chủ tịch HĐND
4 Hoàng Văn Quynh
Điện thoại:0943194357
Chủ tịch UBND
Xã Tân Liên
Email:xatanlien@quangtri.gov.vn
5 Hoàng Thị Lan
Điện thoại:0945976613
Bí thư, Chủ tịch HĐND
6 Phan Đình Miên
Điện thoại:0985029070
Chủ tịch UBND
Xã Tân Lập
Email:xatanlap@quangtri.gov.vn
7 Nguyễn Đăng Đinh
Điện thoại:0905055246
Bí thư, Chủ tịch HĐND
8 Nguyễn Văn Nhuận
Điện thoại:
0915316135
Chủ tịch UBND
Xã Tân Long
Email:xatanlong@quangtri.gov.vn
9 Võ Tấn Lộc
Điện thoại:
0915333711
Bí thư, Chủ tịch HĐND
10 Trương Đình Tùng
Điện thoại:0982571760
Chủ tịch UBND
Xã Tân Thành
Email:xatanthanh@quangtri.gov.vn
11 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0982362313
Bí thư, Chủ tịch HĐND
12 Lê Bá Minh
Điện thoại:0962.918.035
Chủ tịch UBND
Thị trấn Lao Bảo
Email:thitranlaobao@quangtri.gov.vn
13 Nguyễn Nam
Điện thoại:0903550306
Bí thư, Chủ tịch HĐND
14 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0945174333
Chủ tịch UBND
Xã Thanh
Email:xathanh@quangtri.gov.vn
15 HỒ A Cất
Điện thoại:0915318677
Email: hoacat@quangtri.gov.vn
Bí thư, Chủ tịch HĐND
16 Hồ Văn Hạnh
Điện thoại:0914194234
Email: hovanhanh@quantri.gov.vn
Chủ tịch UBND
Xã Thuận
Email:xathuan@quangtri.gov.vn
17 Hồ Văn Láo
Điện thoại:01684387853
Bí thư, Chủ tịch HĐND
18 Hồ Ta Cô
Điện thoại:01694028017
Chủ tịch UBND
Xã A Xing
Email:xaaxing@quangtri.gov.vn
19 Hồ A Dược
Điện thoại:0977510668
Bí thư, Chủ tịch HĐND
20 Hồ Văn Thuần
Điện thoại:
02333505686
Chủ tịch
Xã Xy
Email:xaxy@quangtri.gov.vn
21 Hồ Heng
Điện thoại:0976746094
Bí thư, Chủ tịch HĐND
22 Hồ Văn Lâng
Điện thoại:0973208547
Chủ tịch UBND
Xã A Túc
Email:xaatuc@quangtri.gov.vn
23 CÔN NÔI
Điện thoại:0949758372
Bí thư, Chủ tịch HĐND
24 Hồ Văn Chung
Điện thoại:09688726138
Chủ tịch UBND
Xã A Dơi
Email:xaadoi@quangtri.gov.vn
25 Hồ Văn Ngoai
Điện thoại:0985180604
Bí thư, Chủ tịch HĐND
26 Hồ Xa Cách
Điện thoại:0972913678
Chủ tịch UBND
Xã Ba Tầng
Email:xabatang@quangtri.gov.vn
27 Hồ Văn Băng
Điện thoại:0974752126
Bí thư, Chủ tịch HĐND
28 Hồ Văn Hơi (Ăm May)
Điện thoại:01667226963
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Lộc
Email:xahuongloc@quangtri.gov.vn
29 Hồ Văn Mứt
Điện thoại:
01659867076
Bí thư, Chủ tịch HĐND
30 Hồ Xuân Lợi
Điện thoại:0967688579
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Tân
Email:xahuongtan@quangtri.gov.vn
31 Nguyễn Công Khánh
Điện thoại:0919964202
0233.3797057
Bí thư, Chủ tịch HĐ
32 Lê Thị Hội
Điện thoại:0974974778
0233.3880293
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Linh
Email:xahuonglinh@quangtri.gov.vn
33 Võ Khánh Minh
Điện thoại:0983026225
Phó BT, Chủ tịch HĐND
34 Hồ Văn Giang
Điện thoại:0965432686
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Phùng
Email:xahuongphung@quangtri.gov.vn
35 Hồ Văn Khưn
Điện thoại:0974063937
Bí thư, Chủ tịch HĐND
36 Đinh Văn Dũng
Điện thoại:0946323678
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Việt
Email:xahuongviet@quangtri.gov.vn
37 Hồ Văn Thành
Điện thoại:0975169991
Bí thư, Chủ tịch HĐND
38 Hồ Đức Chuẩn
Chủ tịch HĐND
Xã Hướng Sơn
Email:xahuongson@quangtri.gov.vn
39 Hồ Văn Hanh
Điện thoại:01695792456
Bí thư, Chủ tịch HĐND
40 Hồ Đình Tào
Điện thoại:0963119415
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Lập
Email:xahuonglap@quangtri.gov.vn
41 Hồ THỊ THIỆT
Điện thoại:01633988232
Bí thư, Chủ tịch HĐND
42 HỒ ĐỨC VÂN
Điện thoại:01689693924
Chủ tịch UBND
Xã Húc
Email:xahuc@quangtri.gov.vn
43 HỒ VĂN KA RAI
Điện thoại:01662849652
Chủ tịch UBND
44 HỒ THỊ THỦY
Điện thoại:0914058333
Chủ tịch HĐND
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay6,855
  • Tháng hiện tại98,038
  • Tổng lượt truy cập3,357,268
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây