HUYỆN ỦY
Điện thoại:0233 3880 525
Số fax:0233 3880 693
STT Họ tên Chức danh chính
1 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
0233. 3880 526
Email: leminhtuan@tinhuyquangtri.vn
Bí thư
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Điện thoại:02333780127
Số fax:02333780127
STT Họ tên Chức danh chính
1 TRẦN VĂN ĐÔNG
Điện thoại:0914191332
Email: tranvandong@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
2 HỒ VĂN VINH
Điện thoại:0915326234
Email: hovanvinh@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
3 NGUYỄN MINH TÂM
Điện thoại:0914858945
Email: nguyenminhtam.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
4 Hồ Thị Minh
Điện thoại:0915312089
Email: hothiminh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Pháp Chế
5 Hồ Ngọc Tình
Điện thoại:0989292444
Email: hongoctinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc
6 Trần Thị Sâm
Điện thoại:0918943108
Email: tranthisam@quangtri.gov.vn
Phó Ban Pháp chế
7 Hồ Thao Bôn Minh
Điện thoại:0949550638
Email: hothaobonminh@quangtri.gov.vn
Phó Ban Dân tộc
ỦY BAN NHÂN DÂN
Điện thoại:0233 3780 127
Số fax:0233 3780 127
STT Họ tên Chức danh chính
ỦY BAN NHÂN DÂN
1 ĐẶNG TRỌNG VÂN
Điện thoại:0905292872
Email: dangtrongvan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
2 LÊ QUANG THUẬN
Điện thoại:0914079945
Email: lequangthuan@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
3 PHẠM TRỌNG HỔ
Điện thoại:0983146797
Email: phamtrongho@quangtri.gov.vn
Phó chủ tịch
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
Email:huonghoa@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Văn Tư
Điện thoại:0974974000
Email: nguyenvantuhh@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng
5 Lê Trọng Tường
Điện thoại:0917241577
Email: letrongtuong@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
6 Hoàng Thị Nhật Hà
Điện thoại:0962080999
Email: hoangthinhatha@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Email:phongtckh.huonghoa@quangtri.gov.vn
7 PHAN THANH SƠN
Điện thoại:0914226178
Email: phanthanhson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
8 Nguyễn Song Tuyền
Điện thoại:0948268555
Email: nguyensongtuyen@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NN&PTNT
Email:phongnnptnt.huonghoa@quangtri.gov.vn
9 HOÀNG ĐÌNH BÌNH
Điện thoại:0914201627
0233.3880556
Email: hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
10 HỒ QUỐC TRUNG
Điện thoại:0915075655
Email: hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
11 NGUYỄN NGỌC TẨN
Điện thoại:0917115567
Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Email:phngktht.huonghoa@quangtri.gov.vn
12 XÔM VÂN
Điện thoại:0979702717
Email: xomvan@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
13 NGUYỄN SƠN
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
Email:phongnv.huonghoa@quangtri.gov.vn
14 TRẦN ĐÌNH DŨNG
Điện thoại:0915030373
0233.3880886
Email: trandinhdung@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
15 NGUYỄN XUÂN HỮU
Điện thoại:0967151456
0233.3605111
Email: nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Email:phongtnmt.huonghoa@quangtri.gov.vn
16 Nguyễn Văn Diện
Điện thoại:0914138635
Email: nguyenvandien@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
17 VƯƠNG VIẾT THẮNG
Điện thoại:0942808577
Phó Trưởng phòng
PHÒNG DÂN TỘC
Email:phongdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
18 Lê Hữu Tuấn
Điện thoại:0982982311
Email: lehuutuan@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG THANH TRA
Email:phongttr.huonghoa@quangtri.gov.vn
19 Trần Đăng Bằng
Điện thoại:0913456027
0233.3780.628
Email: trandangbang@quangtri.gov.vn
Phó chánh thanh tra
20 ĐINH PHÚC
Điện thoại:0915014089
Phó Chánh Thanh tra (|Phụ trách Thanh tra)
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Email:phongvhtt.huonghoa@quangtri.gov.vn
21 Nguyễn Hưng
Điện thoại:0914214612
Email: nguyenhung@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
22 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0912660437
Email: nguyenthihuyen.huonghoa@quangtri.gov.vn
Trưởng Phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
Email:phongtp.huonghoa@quangtri.gov.vn
23 Lê Phước
Điện thoại:0915713919
0233.3605.333
Email: lephuoc@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
24 Lê Á
Điện thoại:0914220692
Email: lea@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
PHÒNG LĐTBXH
Email:phongldtbxh.huonghoa@quangtri.gov.vn
25 Trần Trọng Kim
Điện thoại:0987075768
Email: trantrongkim@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
26 Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại:0914226195
Trưởng Phòng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Email:phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn
27 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914425901
0233.3880331
Email: nguyenvanduc.pgdhh@quangtri.edu.vn
Trưởng phòng
28 Hoàng Văn Sơ
Điện thoại:0914138398
Email: nguyenvanso.pgdhh@quangtri.edu.vn
Phó Trưởng phòng
29 Lê Thị Uyên Như
Điện thoại:0989190222
Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
Email:phongyt.huonghoa@quangtri.gov.vn
30 Đinh Đông
Điện thoại:0914282047
Email: dingdong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
Trung tâm Môi trường và đô thị
Email:ttmtctdt.huonghoa@quangtri.gov.vn
31 Phan Văn Diện
Điện thoại:0984498713
Email: phanvandien@quangtri.gov.vn
Giám đốc
32 Võ Ngọc Anh
Điện thoại:0984814333
Email: vongocanh.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN - GDTX
Email:trungtamgdnn-gdtxhuonghoa@quangtri.gov
33 Nguyễn Đức Đỉnh
Điện thoại:0914022975
Giám đốc
34 Lê Quốc Dũng
Điện thoại:0914642595
Phó Giám đốc
35 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
Điện thoại:0914172126
Phó Giám đốc
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
Email:banqldtxd.huonghoa@quangtri.gov.vn
36 Lê Đình Tấn
Điện thoại:0915038252
Email: ledinhtan@quangtri.gov.vn
Phụ trách chung
Ban quản lý chợ Khe Sanh
37 Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại:0943432333
Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban
38 Nguyễn Sơn
Điện thoại:0914220668
Email: nguyenson@quangtri.gov.vn
Phụ trách Ban
Trung tâm Thương mại Lao Bảo
39 Nguyễn Hữu Thể
Điện thoại:0947357234
0233.3877.395
Giám đốc
40 Nguyễn Đình Thái
Điện thoại:0986105777
0233.3777.712
Email: nguyendinhthai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao
41 Nguyễn Ngọc Tri
Điện thoại:0943188555
Email: nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
Giám đốc
42 Lê Quốc Hải
Điện thoại:0914444168
Email: lequochai@quangtri.gov.vn
Phó Giám đốc
43 Nguyễn Công Sang
Điện thoại:0976556922
Email: nguyencongsang@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng đài
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
STT Họ tên Chức danh chính
UBMTTQVN huyện
1 Hồ Ngọc Tình
Chủ tịch
2 Phan Minh Vinh
Điện thoại:0943102777
Phó Chủ tịch
Hội phụ nữ
3 Hồ Thị Thu Nhường
Điện thoại:0914425234
Chủ tịch
4 Hồ Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0969390135
Phó Chủ tịch
Liên đoàn lao động huyện
5 Nguyễn Thái Học
Điện thoại:0914737252
Chủ tịch
6 Lê Thị Thương
Phó chủ tịch
Huyện đoàn
7 Hồ Duy Tuấn
Điện thoại:0989483051
Email: hoduytuan@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư
Hội cựu chiến binh
8 TRƯƠNG VĂN DUẾ
Điện thoại:0979896045
Chủ tịch
Hội nông dân
9 Hồ Văn Toàn
Điện thoại:0982957222
Email: hovantoan@quangtri.gov.vn
Chủ tịch
10 Hà Ngọc Giao
Phó chủ tịch
11 Lê Bá Vân
Phó chủ tịch
Hội khuyến học
12 Nguyễn Thị Lộc
Chủ tịch
13 Nguyễn Đức Tuận
Điện thoại:
0913485699
Phó chủ tịch
Hội chử thập đỏ
14 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0987447767
3782814
Email: nguyenvanminhrc@gmail.com
Chủ tịch
15 Trương Văn Đại
Điện thoại:0362846234
Phó chủ tịch
CÁC XÃ, THỊ TRẤN
STT Họ tên Chức danh chính
Xã Tân Hợp
Email:xatanhop@quangtri.gov.vn
1 Võ Viết Sinh
Điện thoại:0986209180
0233.3781162
Bí thư, Chủ tịch HĐND
2 Trần Vinh
Điện thoại:0979880793
0233.3880792
Chủ tịch
Thị trấn Khe Sanh
Email:thitrankhesanh@quangtri.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Khoa
Điện thoại:0913456796
Bí thư, Chủ tịch HĐND
4 Hoàng Văn Quynh
Điện thoại:0943194357
Chủ tịch UBND
Xã Tân Liên
Email:xatanlien@quangtri.gov.vn
5 Hoàng Thị Lan
Điện thoại:0945976613
Bí thư, Chủ tịch HĐND
6 Phan Đình Miên
Điện thoại:0985029070
Chủ tịch UBND
Xã Tân Lập
Email:xatanlap@quangtri.gov.vn
7 Nguyễn Đăng Đinh
Điện thoại:0905055246
Bí thư, Chủ tịch HĐND
8 Nguyễn Văn Nhuận
Điện thoại:
0915316135
Chủ tịch UBND
Xã Tân Long
Email:xatanlong@quangtri.gov.vn
9 Võ Tấn Lộc
Điện thoại:
0915333711
Bí thư, Chủ tịch HĐND
10 Trương Đình Tùng
Điện thoại:0982571760
Chủ tịch UBND
Xã Tân Thành
Email:xatanthanh@quangtri.gov.vn
11 Lê Bá Minh
Điện thoại:0962.918.035
Chủ tịch UBND
Thị trấn Lao Bảo
Email:thitranlaobao@quangtri.gov.vn
12 Nguyễn Nam
Điện thoại:0903550306
Bí thư, Chủ tịch HĐND
13 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0945174333
Chủ tịch UBND
Xã Thanh
Email:xathanh@quangtri.gov.vn
14 HỒ A Cất
Điện thoại:0915318677
Email: hoacat@quangtri.gov.vn
Bí thư, Chủ tịch HĐND
15 Hồ Văn Hạnh
Điện thoại:0914194234
Email: hovanhanh@quantri.gov.vn
Chủ tịch UBND
Xã Thuận
Email:xathuan@quangtri.gov.vn
16 Hồ Văn Láo
Điện thoại:01684387853
Bí thư, Chủ tịch HĐND
17 Hồ Ta Cô
Điện thoại:01694028017
Chủ tịch UBND
Xã A Xing
Email:xaaxing@quangtri.gov.vn
18 Hồ A Dược
Điện thoại:0977510668
Bí thư, Chủ tịch HĐND
19 Hồ Văn Thuần
Điện thoại:
02333505686
Chủ tịch
Xã Xy
Email:xaxy@quangtri.gov.vn
20 Hồ Heng
Điện thoại:0976746094
Bí thư, Chủ tịch HĐND
21 Hồ Văn Lâng
Điện thoại:0973208547
Chủ tịch UBND
Xã A Túc
Email:xaatuc@quangtri.gov.vn
22 CÔN NÔI
Điện thoại:0949758372
Bí thư, Chủ tịch HĐND
23 Hồ Văn Chung
Điện thoại:09688726138
Chủ tịch UBND
Xã A Dơi
Email:xaadoi@quangtri.gov.vn
24 Hồ Văn Ngoai
Điện thoại:0985180604
Bí thư, Chủ tịch HĐND
25 Hồ Xa Cách
Điện thoại:0972913678
Chủ tịch UBND
Xã Ba Tầng
Email:xabatang@quangtri.gov.vn
26 Hồ Văn Băng
Điện thoại:0974752126
Bí thư, Chủ tịch HĐND
27 Hồ Văn Hơi (Ăm May)
Điện thoại:01667226963
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Lộc
Email:xahuongloc@quangtri.gov.vn
28 Hồ Văn Mứt
Điện thoại:
01659867076
Bí thư, Chủ tịch HĐND
29 Hồ Xuân Lợi
Điện thoại:0988602649
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Tân
Email:xahuongtan@quangtri.gov.vn
30 Nguyễn Công Khánh
Điện thoại:0919964202
0233.3797057
Bí thư, Chủ tịch HĐ
31 Lê Thị Hội
Điện thoại:0974974778
0233.3880293
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Linh
Email:xahuonglinh@quangtri.gov.vn
32 Nguyễn Phú Sơn
Điện thoại:0914555344
0233.3782123
Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn
Bí thư
33 Hồ Văn Giang
Điện thoại:0965432686
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Phùng
Email:xahuongphung@quangtri.gov.vn
34 Hồ Văn Khưn
Điện thoại:0974063937
Bí thư, Chủ tịch HĐND
35 Đinh Văn Dũng
Điện thoại:0946323678
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Việt
Email:xahuongviet@quangtri.gov.vn
36 Hồ Văn Thành
Điện thoại:0975169991
Bí thư, Chủ tịch HĐND
37 Hồ Đức Chuẩn
Chủ tịch HĐND
Xã Hướng Sơn
Email:xahuongson@quangtri.gov.vn
38 Hồ Văn Hanh
Điện thoại:01695792456
Bí thư, Chủ tịch HĐND
39 Hồ Đình Tào
Điện thoại:0963119415
Chủ tịch UBND
Xã Hướng Lập
Email:xahuonglap@quangtri.gov.vn
40 Hồ THỊ THIỆT
Điện thoại:01633988232
Bí thư, Chủ tịch HĐND
41 HỒ ĐỨC VÂN
Điện thoại:01689693924
Chủ tịch UBND
Xã Húc
Email:xahuc@quangtri.gov.vn
42 HỒ VĂN KA RAI
Điện thoại:01662849652
Chủ tịch UBND
43 HỒ THỊ THỦY
Điện thoại:0914058333
Chủ tịch HĐND
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay4,498
  • Tháng hiện tại176,007
  • Tổng lượt truy cập8,481,546
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây