Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật công đoàn năm 2012

Thứ sáu - 05/10/2018 16:51 392 0
Trong 5 năm qua, từ ngày 01/01/2013 khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực thi hành, quá trình thực hiện Luật Công đoàn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc tổ chức thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa các cấp Chính quyền ở địa phương với tổ chức Công đoàn tại huyện và cơ sở đã có những thuận lợi và đã đạt được nhiều kết quả cơ bản, quan trọng; đồng thời vẫn còn những khó khăn, hạn chế chủ yếu như sau:
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn về Nghị định 159/2016/NĐ-CP về công tác thanh tra đối với cán bộ Ban Thanh tra nhân dân các CĐCS ngày 28/3/2018
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn về Nghị định 159/2016/NĐ-CP về công tác thanh tra đối với cán bộ Ban Thanh tra nhân dân các CĐCS ngày 28/3/2018
1. Thuận lợi và kết quả cơ bản
- Quá trình tổ chức thực hiện mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Các Cấp ủy cùng cấp đã kịp thời cụ thể hóa một số quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào một số mặt công tác của Công đoàn phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Công đoàn. Trong đó sự thể hiện rõ nhất là các Cấp ủy đã có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ Công đoàn từ huyện đén cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Chính quyền, thủ trưởng cơ quan chuyên môn các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và một số doanh nghiệp đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn cùng cấp hoạt động. Ủy ban nhân dân huyện đã cấp đất và hổ trợ kinh phí cấn thiết để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm một phần cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hàng năm để Liên đoàn Lao động huyện hoạt động. UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi về chỗ làm việc, hỗ trợ kinh phí để Công đoàn cơ sở hoạt động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
- Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện để xây dựng Quy chế phối hợp trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, đồng thời đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng Quy chế phối hợp công tác và xác định rõ mối quan hệ trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
- Trong quá trình phối hợp, Chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm để thực hiện nhiệm vụ phối hợp xây dựng Chính quyền, tạo điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, đồng thời Chính quyền đã thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tôn trọng và lắng nghe nghiêm túc các ý kiến của Công đoàn trong thực hiện dân chủ, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng Chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị, tạo điều kiện và phát huy được vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội ở địa phương.
- Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và tổ chức để Ban Chấp hành Công đoàn và nhiều đoàn viên được tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng các Quy hoạch, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội dài hạn (5 năm, 10 năm và tầm nhìn trên 10 năm) và Quy hoạch, Kế hoạch hàng năm của địa phương. Phối hợp chặt chẽ để phát động thi đua yêu nước, tổ chức để công nhân, viên chức, đoàn viên Công đoàn và người lao động tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, tự giác nhiệt tình công tác tốt để xây dựng địa phương phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi các Quy hoạch, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội.
- Chính quyền đã quan tâm lắng nghe nghiêm túc tiếng nói và những đề xuất hợp lý của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để cán bộ Công đoàn tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do huyện và xã, thị trấn thành lập, nhất là Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương trước thời hạn, Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức…đảm bảo phát huy dân chủ từ huyện đến cơ sở và các cơ quan đơn vị thuộc huyện, từ đó dân chủ được phát huy khá đầy đủ, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động được lắng nghe nghiêm túc, đầy đủ ở từng cơ sở và ở huyện, do đó trong 5 năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xãy ra tình trạng đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người, tạo ra điểm nóng trên địa bàn huyện. 
2. Những khó khăn và hạn chế chủ yếu
- Quá trình thực hiện Luật Công đoàn vừa qua là thời gian rất dài, nhưng trong quá trình đó ở địa phương có sự thay đổi nhiều lần về nhân sự chủ chốt của các Cấp ủy, Chính quyền và Công đoàn, do đó chất lượng và kết quả của sự phối hợp phụ thuộc rất lớn đến nhận thức và hành động quyết liệt của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền kể cả cấp huyện và cấp cơ sở. Kết quả của sự phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền, chủ doanh nghiệp trong thời gian vừa qua thì chất lượng và hiệu quả của từng giai đoạn, từng thời kỳ có sự khác nhau.
- Đã có biểu hiện về nhận thức chưa đúng đắn, chưa đầy đủ của một số đồng chí cán bộ chủ chốt của Cấp ủy, Chính quyền, một số phòng, ban cấp huyện có biểu hiện về phân biệt đối xữ và sự quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Công đoàn.
- Việc nhận thức và thực hiện điểm 4 của điều 11 chưa được đầy đủ, trong khi quy định của Luật là Công đoàn được tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và giám sát các chủ trương của Chính quyền liên quan đến đoàn viên, người lao động; trong Quy chế phối hợp trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa UBND và LĐLĐ huyện có quy định LĐLĐ huyện được biết và tham gia ý kiến với UBND huyện về công tác tuyển dụng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức nhưng trong thực tế nhiều năm qua việc UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quyết định tuyển dụng và điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có rất nhiều trường hợp UBND huyện quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức là cán bộ chủ chốt của Công đoàn cơ sở nhưng đã không tổ chức để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tham gia ý kiến.
- Việc nhận thức và thực hiện điểm 2 điều 21chưa được đầy đủ: Chính quyền cấp huyện và cấp xã chưa quan tâm đầy đủ và đúng mức đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động; việc này Chính quyền thiếu sự quan tâm, chưa đầu tư kinh phí đúng mức cho công tác này mà chủ yếu chỉ cơ quan chuyên trách Công đoàn cấp huyện thực hiện, cá biệt còn có đồng chí lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền nhận thức rằng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở là kinh phí từ “ngành dọc bảo đảm”; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp tuy có phối hợp để thực hiện nhưng xữ lý các hành vi vi phạm chưa mạnh, chưa quyết liệt, không triệt để, mà nổi lên là việc chưa quan tâm xữ lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về việc không chấp hành nạp kinh phí công đoàn hàng năm. Hiện nay vẫn còn 43/56 doanh nghiệp không nạp kinh phí công đoàn.
Đã có vụ việc tranh chấp quyền lợi Bảo hiểm xã hội giữa người lao động và chủ doanh nghệp xãy ra, kéo dài nhiều năm nhưng Cấp ủy thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Chính quyền không kiên quyết, chưa xem đó là trách nhiệm của mình phải thực hiện xữ lý, để kéo dài làm thiệt thòi quyền lợi của công nhân, lao động.
- Nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm quy định tại điểm 2 điều 26, không nạp kinh phí công đoàn nhưng Chính quyền chưa có giải pháp để xữ lý.
- Ủy ban nhân dân huyện chưa thực hiện việc tham khảo ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện trước khi điều động, luân chuyển cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt của Công đoàn cơ sở các đơn vị sự nghiệp công lập, hàng năm đã xãy ra tình trạng có sự biến động về nhân sự, thay đổi thường xuyên và quá nhiều, đã tạo ra khó khăn cho việc kiện toàn, ổn định cán bộ Công đoàn cơ sở ở các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quá trình tổ chức thực hiện Luật từ năm 2013 đến nay chưa có cơ quan thẩm quyền nào tiến hành kiểm tra việc thực thi Luật Công đoàn tại địa phương, chưa được tổ chức sơ kết kỹ lưỡng và sâu sắc nên chưa thấy được những ưu điểm để phát huy, và cũng chưa nhận thức hết những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, do đó một số hạn chế, thiếu sót đã kéo dài nhiều năm; việc tổ chức thực hiện Luật chưa được tiến hành sâu rộng và toàn diện ở các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp huyện và cơ sở nên nhiều quy định của Luật mặc dù rất quan trọng nhưng chưa được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, mà chỉ dừng lại ở nhận thức trong nội bộ của cán bộ Công đoàn.
Với niềm tin về tương lai, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo; Chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn các nội dung của Luật Công đoàn năm 2012 để tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện, chắc chắn hiệu quả của việc thực hiện Luật sẽ đạt được nhiều kết quả toàn diện và quan trọng hơn, động viên được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các dân tộc huyện nhà phấn đấu xây dựng huyện Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Học

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây