Hướng Hóa: Những dấu ấn của nhiệm kỳ - Kỳ 5. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ sáu - 17/07/2020 05:14 547 0
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Hướng Hóa đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; vững mạnh về tổ chức và cán bộ.
Ban chấp hành Đảng bộ xã Lìa - xã mới sáp nhập năm 2020
Ban chấp hành Đảng bộ xã Lìa - xã mới sáp nhập năm 2020
     Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
     Chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tính nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chuẩn mực đạo đức với phương châm "tu thân, chính tâm, rèn luyện, tu dưỡng hàng ngày, suốt đời, tận tâm, tận lực, vì sự phát triển của huyện Hướng Hóa anh hùng".
     Kịp thời nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; thực hiện phương châm, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, lấy tấm gương của người dân để tuyên truyền, giáo dục cho người dân; nâng cao tinh thần đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện thật tốt các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.
     Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên mặt trận chính trị tư tưởng của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện theo hướng thường xuyên, kiên quyết, sắc bén, toàn diện, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
     Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các cơ quan khác. Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch 40 và 41 về thực hiện Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện thí điểm sáp nhập một số cơ quan của khối Đảng, chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; kịp thời nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ở các phòng, ban, cơ quan cấp huyện, cấp xã sau khi có hướng dẫn của cấp tỉnh.
     Sớm hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư sau sáp nhập xã; thực hiện theo đề án vị trí việc làm; thực hiện số lượng lãnh đạo cấp phó các phòng, ban theo quy định, gắn với việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng, ban cấp huyện. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy trình. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là ở những địa phương, đơn vị, những lĩnh vực còn khó khăn, có ít đảng viên, kết nạp đảng viên trong tôn giáo, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
     Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 18/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện có chất lượng cao, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ vững vàng; có tầm chiến lược, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp huyện và cơ sở; thực hiện đồng bộ các khâu trong quy hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây