Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hóa: Tăng cường đoàn kết, kỷ cương, phát huy đoàn kết, dân chủ, năng động sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ sáu - 05/06/2020 14:52 222 0
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã tập trung nhiều giải pháp, tham mưu và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
     Đảng ủy tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 159,61% so với nghị quyết đề ra, tăng 131,15% so với nhiệm kỳ trước.
     Nông nghiệp tiếp tục duy trì sự phát triển khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất đạt 1.269,07 tỷ đồng, đạt 105,37% so với nghị quyết và đạt 137,03% so với nhiệm kỳ trước. Tổng sản lượng lương thực bình quân 8.805,24 tấn/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 93,8 kg/người/năm. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 1.370 trường hợp, diện tích 10.339.208m2; giao đất 209 trường hợp, diện tích 2.495.912m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 622 trường hợp với diện tích 231.944m2; thu hồi đất 41 dự án và của các gia đình, cá nhân với diện tích 8.965.957m2.
     Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4.805,01 tỷ đồng, đạt 261,27% so với giai đoạn 2011 - 2015 và đạt 175,2% so với nghị quyết đề ra. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch có bước chuyển biến và phát triển tích cực, giá trị sản xuất bình quân đạt 6.394,6 tỷ đồng, đạt 241,8% so với nhiệm kỳ trước và đạt 164,4% so với nghị quyết đề ra.
     Thương mại nội địa, xuất khẩu, vận tải, khách sạn, nhà hàng, bưu chính viễn thông, ngân hàng. Hệ thống chợ, trung tâm thương mại được quan tâm đầu tư; mạng lưới phân phối, cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân kể cả vùng sâu, vùng xa. Khối lượng vận chuyển hàng hoá bình quân đạt 1.911,6 nghìn tấn/năm, đạt 229,18% so với nhiệm kỳ trước và đạt 194,7% so với nghị quyết. Số lượng vận chuyển hành khách bình quân đạt 1.864,7 nghìn hành khách/năm, đạt 122,5% so với bình đoạn 2011 - 2015 và đạt 103,59% so với nghị quyết. Phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư của Trung ương, của Tỉnh và lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân 2016 - 2020 là 1.962,8 tỷ đồng, đạt 334,34% nghị quyết, bình quân hàng năm tăng 66,87%. Tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; toàn huyện có 05 xã công nhận đạt mục tiêu nông thôn mới, 03 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 11 xã đạt từ 07 - 09 tiêu chí. Tích cực chỉ đạo việc tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân là 723,17 tỷ đồng, đạt 200,88% nghị quyết, tăng 98,73% so với nhiệm kỳ trước. Tổng chi ngân sách bình quân 616,98 tỷ đồng, đạt 171,38% nghị quyết, tăng 69,59% so với nhiệm kỳ trước.
     Lãnh đạo công tác văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của người dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về văn hóa và xã hội: Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,70% (giảm 0,18% so với năm 2015, giảm so với Nghị quyết đề ra 0,04); tỷ lệ hộ xem truyền hình đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 21,25%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng còn 15%, suy dinh suy dinh dưỡng chiều cao còn 21,39%; Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 14.793/19.207 gia đình (77,02%). Mạng lưới giáo dục, đào tạo được mở rộng, quy mô và chất lượng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tỷ lệ huy động Nhà trẻ đạt tỷ lệ 25,87, mẫu giáo đạt tỷ lệ 93,52%; riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%; Cấp học tiểu học đạt tỷ lệ 99,21%, Cấp học trung học cơ sở đạt tỷ lệ huy động 91,73. Toàn huyện có 19 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 32,7%. Quan tâm lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa nhân dân trên địa bàn. Chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá tại các thôn, đến nay có 109/149 thôn, bản, khối khóm, khu phố có nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt 73,15% chỉ tiêu của nghị quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Toàn huyện có 310/314 làng, đơn vị được công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hoá lần đầu đạt 98,73%; có 12/19 xã phát động xây dựng đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, trong đó: có 06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tiến hành thường xuyên, chú trọng việc tuyên truyền cổ động trực quan. Khai thác và phát huy có hiệu quả các trang thiết bị, kỹ thuật, bảo đảm chế độ tiếp, phát sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị. Xây dựng chương trình phát thanh địa phương với 5 chương trình/tuần; chương trình thời sự truyền hình 4 lần/tháng. Công tác thể dục, thể thao thường xuyên duy trì, phát triển rộng khắp thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là thanh thiếu niên, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đã tổ chức thành công các giải thể thao cấp huyện và tham gia thể thao cấp tỉnh. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,5% dân số, vượt 2,5% chỉ tiêu nghị quyết; hộ gia đình thể thao đạt 22,1% và đạt 88,4% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Coi trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Toàn huyện có 21/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ và nữ hộ sinh. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực hiện hiệu quả. Công tác xoá đói, giảm nghèo được thực hiện mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng các xã nghèo được quan tâm đầu tư đúng mức. Số hộ nghèo giảm từ 31,17% (năm 2016) xuống còn 21,25%, giảm trung bình mỗi năm giảm 3,34%.
     Quan tâm lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, thanh tra, kiểm tra; công tác dân tộc, tôn giáo; Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị và hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Trong nhiệm kỳ đã mở 11 lớp, với 2.869 lượt cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động tham gia. Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Tham mưu chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng ủy và các Chi bộ đã chăm lo bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng ủy đã xét đề nghị kết nạp 56 trường hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xét kết nạp Đảng cho 53 đồng chí. Hiện có 183 đảng viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ 07 đảng viên. Đảng viên có trình độ chuyên môn thạc sĩ 23 đồng chí (tỷ lệ 11,57%); đảng viên có trình độ chuyên môn đại học 141 đồng chí (tỷ lệ 76,63%); Đảng viên có trình độ chuyên môn Cao đẳng, Trung cấp 21 đồng chí (tỷ lệ 11,41%). Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã tiến hành kiểm tra 14 chi bộ và 31 đảng viên; giám sát chuyên đề 16 chi bộ và 36 đảng viên. Các Chi bộ tự kiểm tra 122 đảng viên, tự giám sát 134 đảng viên. Qua kiểm tra, đã có kết luận và thi hành kỷ luật 04 đảng viên vi phạm chính sách dân số bằng hình thức khiển trách.
     Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quyết tâm phấn đấu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 62,28%; năm 2025 đạt 23.855,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,78 triệu đồng. Tốc độ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 14 -% - 16%. Tổng vốn đầu tư xây dựng toàn xã hội đạt 2.590 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 27%. Có thêm từ 03 đến 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 02 - 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; có 09 đến 12/36 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 65/94 thôn, bản (chiếm 69%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 22/37. Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức bình quân hàng năm là 47%. Có từ 90% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị và 50% doanh nghiệp được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa. Đến năm 2025 có 45% số trường học đạt chuẩn quốc gia trở lên, trong đó có 10% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tiếp tục củng cố vững chắc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 21 xã, thị trấn. Trên 99,0% hồ sơ đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân giai đoạn 2020 - 2025 giảm từ 2,5 - 3,0%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%; qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ 42%; số lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 55%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 giải quyết việc làm từ 1.300 - 1.400 lao động. Có 100% xã duy trì đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Có trên 95% người dân ở thành thị và trên 75% người dân ở nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; đến năm 2030 có trên 98% người dân ở thành thị và trên 85% người dân ở nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt trên 90% và nông thôn đạt trên 40%. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có trên 90% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có 100% Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên; không có Chi bộ, đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Kết nạp Đảng bình quần từ 5 - 7 đảng viên/năm. Phấn đấu 30 - 35% đảng viên được học trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và 95% có trình độ Đại học chuyên môn trở lên.
     Với khí thế mới, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng, chủ động đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây