Đại hội Đảng bộ xã Húc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ bảy - 06/06/2020 07:27 413 0
Trong 2 ngày 04-05/6/2020, Đảng bộ xã Húc, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; dồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.        
Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Húc, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ và Nhân dân xã Húc đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra. Kinh tế phát triển; văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn củng cố; năng lực lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao; quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày một hiệu quả.
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp chiểm 87,64%; giá trị các ngành kinh tế đạt hơn 42.848.973.100 đồng; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường luôn được chú trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

DaiHoiXaHuc02
Các đảng viên tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Húc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng ở các cấp học, bậc học đếu tăng; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm: Trẻ 5 tuổi đạt 100%, tiểu học đạt 99%, trung học cơ sở đạt 94,6%. Công tác xã hóa giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 79,09%; 8/8 thôn vầ 03 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được quan tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 48,17%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10.942.026 đồng/người/năm, vượt 03 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng; tổ chức; kiểm tra, giám sát; dân vận và đạt được những kết quả quan trọng.
 
Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.   

DaiHoiXaHuc03
Ban Chấp hành Dảng bộ xã Húc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế nông nghiêp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, Đại hội Đảng bộ xã Húc đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 29 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho xã Húc ngày càng phát triển.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Húc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; duy trì phát triển chăn nuôi một cách hợp lý; xây dựng một số mô hình, thử nghiệm đưa vào sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; quan tâm phát triển nghề rừng; chú trọng công tác giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng quản lý; huy đọng tối đa các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; ưu tiên hoàn thiện các hạng mục công trình, các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; chú trọng phát triển văn hóa; quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyển, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đảm bảo công khai, dân chủ, công tâm, khách quan. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng xã Húc ngày một dổi thay. 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Phục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây